W realizacji poniższych projektów kluczowe było dobre zrozumienie wyzwań i potrzeb Klientów oraz dotarcie do prawdziwych źródeł problemów w firmach.

Do każdej z przedstawionych realizacji przeprowadziliśmy odrębne poszukiwania właściwych profili ekspertów z różnych obszarów funkcjonowania firm.

Nasz sposób projektowania działań rozwojowych zakłada dotarcie bezpośrednio do osób realizujących wdrożenia. Dzięki temu, w kilku opisanych niżej projektach nasi Klienci zaoszczędzili ponad 70% pierwotnych budżetów na te cele.

Firma technologiczna projektująca i produkująca rozwiązania telekomunikacyjne

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Poprawa efektywności współpracy działów R&D, Sprzedaży i Produkcji.

 • Przeprowadziliśmy audyt potrzeb, który wykazał źródło problemu.
 • Dobraliśmy metodę i dostawcę o odpowiednim profilu.
 • Klient rozpoczął dźwigniową zmianę we właściwym miejscu oraz z kompetentnym partnerem.

Koncern chemiczny – motoryzacja

Obszar, którego dotyczył projekt i poprawa: współpraca w dziale jakości. Pogłębiony Audyt In-Depth Solutions pozwolił zidentyfikować obszar zarządzania, który należy poprawić.

  • Zaprojektowaliśmy działanie rozwojowe, które rozpoczęło zmianę funkcjonowania menedżera działu jakości.
  • Wdrożyliśmy proste działanie rozwojowe, które pozwoliło rozpocząć zmianę we właściwym punkcie, wzmacniając jednocześnie autorytet menedżera.
  • Dzięki projektowi HRhamela, Klient oszczędził środki, wydając tylko ułamek budżetu pierwotnie przeznaczonego na ten cel.
  • Wyselekcjonowaliśmy eksperta, który przeprowadził skuteczny warsztat z szefem zespołu jakości.
  • Dźwigniowe działanie okazało się skuteczne i wymagało znacznie mniejszych nakładów, niż pierwotnie zakładał Klient.

Producent hydrauliki i sterowania do maszyn mobilnych

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Optymalizacja procesów produkcji – strategia outsourcingu wybranych procesów produkcji.

 • Międzynarodowy i multifunkcjonalny zespół stanął przed zadaniem opracowania modelu wspierającego decyzje o outsourcingu procesów produkcji.
 • Zaprojektowaliśmy działania rozwojowe, które pomogły przyspieszyć wypracowywanie modelu outsourcingu procesów produkcji i usprawnić pracę zespołu.
 • Wspólnie z Klientem opracowaliśmy hybrydę kompetencji eksperckich, łączących doświadczenie merytoryczne z zakresu produkcji i zakupów z kompetencjami facylitacyjnymi.
 • Przeprowadziliśmy dynamiczny proces doboru dostawców, spełniających wymagane kryteria i zaprosiliśmy do współpracy osobę o niezbędnych kompetencjach.
 • Współpraca z HRhamela pozwoliła na zakup usługi, która przyspieszyła wypracowanie celów zespołu.

Firma medyczna z obszaru badań klinicznych

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Systemowy rozwój menedżerów oddziałów.

 • W związku z szybkim rozwojem firmy, zarząd zdecydował o działaniach rozwojowych, których celem była poprawa jakości i standardów zarządzania.
 • Po przeprowadzonym audycie In-Depth Solutions, zaprojektowaliśmy szereg działań rozwojowych, które – wzmocnione odpowiednią komunikacją – miały doprowadzić do pełnego zaangażowania uczestników w projekt rozwojowy.
 • Celem projektu było wdrożenie konkretnych zmian w zespołach i standardów pracy menedżerów w oddziałach.
 • Przeprowadziliśmy szerokie badanie rynku, które pozwoliło wyłonić skutecznych dostawców. Ważne było doświadczenie i sukcesy dostawców we współpracy z lekarzami i personelem medycznym.
 • Projekt In-Depth Solutions pozwolił na zakup usługi, która zakończyła się wdrożeniowym sukcesem.
 • Program kontynuowany jest do dziś dla nowo zatrudnionych menedżerów i pracowników, którzy awansowali na stanowiska menedżerskie.

Lider produkcji i dystrybucji wędlin premium

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Podniesienie efektywności sił sprzedaży.

 • Zarząd firmy zdecydował o systemowym rozwoju zespołu sprzedaży.
 • Zaprojektowaliśmy audyt sił sprzedaży, działania wizerunkowe dla programu zmiany oraz wskazaliśmy na rolę Zarządu i menedżerów w sukcesie tego przedsięwzięcia.
 • Przeprowadziliśmy dobór dostawców do poziomu nazwisk – określiliśmy profile ekspertów.
 • Zaprojektowaliśmy proste narzędzia do obiektywnej oceny dostawców.
 • Zorganizowaliśmy próbne warsztaty dla reprezentantów zespołu sprzedaży z różnych regionów. Pozwoliły one podjąć ostateczną decyzję o wyborze dostawcy.
 • Klient dokonał satysfakcjonującego zakupu usług rozwojowych, realizowanych przez ekspertów sprzedaży i marketingu benchmarków sprzedażowych i marketingowych z branży FMCG.

Producent systemów klimatyzacyjnych do pojazdów specjalnych i autobusów

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Zespół menedżerów fabryki.

 • Projektowanie adekwatnego rozwiązania rozwojowego, poprzedziliśmy pogłębionymi wywiadami ze wszystkimi menedżerami fabryki.
 • Poznając perspektywę wszystkich menedżerów, zaprojektowaliśmy program rozwojowy, którego celem było wypracowanie wspólnej strategii działania, poprawa jednomyślności i spójnej komunikacji menedżerów z pracownikami oraz zewnętrznymi interesariuszami.
 • Dzięki zaprojektowanym działaniom, zespół zidentyfikował i wdrożył konkretne metody naprawcze, które ułatwiły realizację celów biznesowych i zmniejszyły ilość konfliktów i nieporozumień.

Firma produkująca meble – projekt nr 2

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Duży dział techniczny fabryki.

 • Zaprojektowaliśmy hybrydowy program rozwojowo-integracyjny, którego celem była poprawa współpracy w zespołach i identyfikacja zespołu z celami biznesowymi oraz zrozumienie kluczowych zasad współpracy.
 • Miernikiem efektywności dla projektu rozwojowego In-Depth Solutions była poprawa kilku konkretnych wskaźników współpracy zespołowej i większa akceptacja dla przyszłych zmian.
 • Przeprowadziliśmy proces doboru dostawców, który wyłonił czterech z pośród trzydziestu pięciu, deklarujących kompetencje w tym zakresie.
 • Współpraca z HRhamela pozwoliła na zakup usługi, która spełnia zarówno oczekiwania integracyjne, jak i rozwojowe.
 • Efekty, w postaci poprawy mierzalnych wskaźników, poznamy w połowie 2016 roku.

Producent samochodów – projekt nr 2

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Przygotowanie działu HR i działu zakupów do przeprowadzenia audytu i negocjacji z ważnym dostawcą.

 • Celem projektu In-Depth Solutions było przygotowanie zespołu negocjacyjnego do oceny warunków handlowych i prawnych kontraktu z dostawcą pracowników tymczasowych – agencją pracy.
 • Zaprojektowaliśmy kluczowe punkty warsztatu i profile ekspertów.
 • Przeprowadziliśmy dobór dostawców, którego efektem było wybranie dwóch specjalistów-praktyków. Ich połączone kompetencje dały Klientowi oczekiwane rezultaty biznesowe.

Firma z branży recyklingowej

Obszar, którego dotyczył projekt i poprawa: Zbudowanie przewagi konkurencyjnej w sposobie realizacji usług dla przemysłu.

 • Wsparliśmy start pilotażowego projektu nowej wartości dodanej dla Klientów przemysłowych spółki recyklingowej.
 • Opracowaliśmy harmonogram wdrożenia.
 • Przeprowadziliśmy selekcję dostawców – ekspertów Lean Management adekwatnych do opracowanego profilu i dających gwarancję sukcesu wdrożenia zmiany.

Firma produkująca meble – projekt nr 1

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Współpraca całego zespołu jednej z fabryk.

 • Zaprojektowaliśmy program rozwojowy, który doprowadził do trwałej poprawy sposobu komunikacji i współpracy członków zespołu.
 • Celem projektu była zmiana postaw i zachowań, mających wpływ na współpracę w zespole fabryki.
 • Przeprowadziliśmy proces doboru dostawców, spełniających określone kryteria, a Klient podjął ostateczną decyzję o wyborze jednego z dwóch zarekomendowanych ekspertów.
 • Projekt In-Depth Solutions pozwolił na zakup usługi, która realnie poprawiła klimat w zespole fabryki, ułatwiła realizację celów biznesowych i znacząco poprawiła zespołowy wynik badania satysfakcji i zaangażowania.

Firma z branży energetycznej

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Motywujący system premiowy dla zespołów sprzedaży, administracji i produkcji.

 • Zarząd firmy zdecydował o zmianach lub wprowadzeniu nowego systemu premiowego dla wszystkich działów firmy.
 • Zaprojektowaliśmy harmonogram z podziałem na etapy oraz uwzględnieniem dodatkowego minimum, związanego z opisami stanowisk pracy i ról poszczególnych osób w procesie dostarczania wartości.
 • Przeprowadziliśmy szerokie badanie rynku, które pozwoliło wyłonić skutecznych dostawców tego typu wdrożeń.
 • Projekt In-Depth Solutions pozwolił na zakup usługi, która zakończyła się wdrożeniowym sukcesem.
 • Przeprowadzone testy pokazały, że wdrożony system premiowy wzmacnia pożądane działania i postawy pracowników.

Międzynarodowa Firma IT projektująca złożone systemy informatyczne

Obszar, którego dotyczył projekt i poprawa: Dział wdrożeń IT i zespół HR.

 • Zaprojektowaliśmy program rozwojowy, który usprawnił osiąganie rezultatów w projektach.
 • Zaprojektowaliśmy hybrydowy program zarządzania projektami w środowisku międzykulturowym.
 • Wybrani przez nas dostawcy skutecznie wytyczyli kierunek zmian oraz nowy sposób funkcjonowania i myślenia menedżerów i pracowników.

Producent słodyczy

Obszar, którego dotyczył projekt: Dział produkcji w trzech zakładach produkcyjnych. Potrzeba Klienta dotyczyła generalnej zmiany premiowania pracowników produkcji.

 • Zaprojektowaliśmy zmianę i wymagania dla przyszłych dostawców: Regulamin premiowania ma być prosty, czytelny i wzmacniać konkretne wskaźniki osiągane przez pracowników produkcji.
 • System premiowy wraz z regulaminem muszą być przygotowane w dużej dyscyplinie czasowej i być multiplikowane na trzy zakłady produkcyjne jednocześnie.
 • Przeprowadziliśmy szerokie badanie rynku, które pozwoliło wyłonić skutecznych dostawców tego typu wdrożeń.
 • Dla powodzenia projektu ważna była poufność i ukrycie tożsamości Klienta, aż do ostatniej fazy wyboru ekspertów.
 • Projekt HRhamela pozwolił na zakup usługi, która zakończyła się wdrożeniowym sukcesem.
 • HRhamela dokonało eksploracji rynku ekspertów-freelancerów, dzięki czemu Klient oszczędził 70% z pierwotnie zarezerwowanych na ten cel środków.

Firma IT produkująca systemy typu ERP

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Zespół wsparcia technicznego dla Klientów z Europy.

 • Projektowanie adekwatnego rozwiązania, poprzedziliśmy wywiadami z szefem zespołu i HR.
 • Zaprojektowaliśmy program rozwojowy, którego celem była poprawa jakości i standardów komunikacji z klientami firmy.
 • Podjęte działania rozwojowe pozwoliły zidentyfikować kolejne obszary do doskonalenia.
 • Dzięki zaprojektowanym działaniom, zostały wdrożone konkretne rozwiązania, które poprawiły jakość i powtarzalny standard pracy zespołu.

Producent samochodów – projekt nr 1

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Indywidualne działania rozwojowe dla nowo awansowanego menedżera.

 • Zbudowaliśmy profil dostawcy, którego zadaniem była indywidualna praca rozwojowa z menedżerem, który ma w przyszłości pracować w nowym otoczeniu kulturowym.
 • Rozpoznaliśmy rynek topowych ekspertów, budujących wizerunek najważniejszych menedżerów koncernów.
 • Zarząd fabryki podjął decyzję o zakupie usług eksperta.

Bank

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Nietuzinkowy wyjazd integracyjny.

 • Kompleksowo zaprojektowaliśmy wydarzenie integracyjne.
 • Dobraliśmy dostawców, dysponujących odpowiednią jakością scenariuszy integracyjnych.
 • Przeprowadziliśmy nadzór nad logistyką i jakością całego wydarzenia.
 • W imieniu Banku zrealizowaliśmy negocjacje cenowe z dostawcami.

Dystrybutor stali dla przemysłu motoryzacyjnego

Obszar, którego dotyczyło projektowanie działań rozwojowych: Rozstanie z Członkiem Zarządu Firmy.

 • Zaprojektowaliśmy proces rozstania Zarządu z kluczowym menedżerem firmy.
 • Przygotowana rozmowa Zarządu z odchodzącym menedżerem pozwoliła osiągnąć dobre porozumienie.